شهید آوینی

 
 
شهادت‎ بیش‎ از60 فلسطینی‎ در غزه‎
با ادامه‎‎‎ حمله بی‎ رحمـانـه ارتش‎ رژیم‎ نژادپرست‎ صهیونیستی‎ بـه‎ شمـال‎ نوارغزه‎‎ تعداد شهیدان‎‎ فلسطینی‎ بـه 10 تـن رسید و بیش‎ از پانزده‎ تن‎ دیگر زخمی‎ شدنـد كه‎ حال‎ برخی‎ از آنان‎ وخیم‎ است‎.

بـا بـه شهـادت‎ رسیدن‎‎‎‎ این ده‎ تن تعداد شهیدان فـلسـطینی‎ تجاوزگری‎ مستمر به‎‎‎ شمال‎ نوار غـزه طی‎ سـه چهار روز گذشته‎‎ به 60 نفر و تعداد زخمی‎ها به‎‎‎ بیش‎ از 250 رسیده است‎ كـه حـال‎ تعـداد زیادی‎ از آنان‎‎ همچنان به‎ شدت‎‎ وخیم‎ اسـت و دیروز نیز یكی‎‎ از این‎ زخمی ها بـه‎ شهـادت‎ رسید. در این‎‎ میـان جـنبـش‎ حمـاس‎ دیـروز ابـراز آمادگی‎‎ كرد درصورتی كـه‎‎‎ حـمله وحـشیـانـه صهیونیستها به‎ مردم‎ بی‎ دفاع فلسطین‎ متوقف‎ شود این‎ جنبش‎ حمله‎ موشكی‎ با موشكهای‎ قسام‎ را به‎ شهركهای‎ صهیونیسـت‎ نـشیـن‎ در داخـل‎ اراضی‎‎ اشغالی سال‎ 1948 فلسطین‎ متوقف‎ كند. اسماعیل‎ هنیه‎‎, از مسئولان‎ حماس‎ درنوار غزه اعلام‎‎ كرد:فلسطینیان‎با شلیك‎‎ موشك های‎ قسام از خود دفاع می‎ كنند و حماس‎ آماده‎ است‎ در صورت‎ توقف‎ تجاوزگری‎‎ وحـشیـانـه‎ نیـروهـای اشغالگر اسرائیلی‎ شلیك‎‎ این‎ مـوشـك هـا را متوقف‎ كند.
هنیه‎ افزود: دشمن‎‎ صهیونیسـت‎ همـزمـان بـا كشتار مردم‎ عراق‎ به‎ دست‎ آمریكایی‎ هـا از سكوت‎ شك‎ برانگیز عربی‎‎ و اروپایی و غیـاب‎ كامل‎‎ محامل بین‎ المللی‎ برای‎ ادامه‎ كشتـار مردم‎ فلسطین‎ سواستفاده‎ می‎كند.
نظامیان‎‎ اشغالگر همچنین یك‎ مسجد وچندخانه‎ را درشرق‎ اردوگاه‎‎ جبالیا درشمال‎ نوار غزه ویران‎ كردند. در این‎‎‎ میان مبارزان فلسطینی‎ درشمال‎ نوار غـزه‎‎ یك‎‎ نفربر زرهی‎ و یك دستگـاه بلـدوزر نظـامی‎‎‎ صهیونیستها را با شلیك‎ آر پی جی و مین‎ منهدم‎ كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo