شهید آوینی

 

نام‎ نویسی ‎‎ 12 هزار دانش‎ آموز بمی برای‎ سال‎ تحصیلی‎‎ جدید

تاكنون 12 هزار دانش‎ آمـوز بمی‎ برای‎ سال‎ تحصیلی‎‎ جدیدنام‎ نویسی كرده‎ اند.

مدیـر آمـوزش و پرورش‎‎ بم‎ گفت‎: این‎ تعداد دانش آموز به‎ 25 هزار نفر می‎ رسد. وی‎ با بیان‎‎ اینكه‎‎ نیكوكاران مدرسه ساز هم‎ اكنون‎‎ 24واحد و اداره‎ نوسازی‎ مدارس‎ استان كرمان‎ 5 واحد آموزشی‎ در درست‎‎ ساخت دارنـد گفت‎: برای‎ مهر امسال‎ بیـش‎ از 170 مـدرسـه‎ پیش‎ بینی‎ شده‎ است‎ .

وی‎ با اشاره‎‎ به كمبود معلم‎ در مدارس‎ شهـر بـم‎ نبـود حصـار و امكـانـات‎ اداری‎ را از مشكلات‎ مدارس‎ بم‎‎ اعلام كرد. وی‎‎‎ ابراز امیدواری كرد: با ادامه‎ تلاشهـای اداره‎ كل‎ نوسـازی‎ مـدارس‎‎ زنـگ‎ مـدارس بـم‎ همـزمان‎ با سراسر كشور اول‎ مهـر بـه‎ صـدا درآید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo