شهید آوینی

 

تشرف‎ یك‎ زن‎‎ كانادایی‎ به‎ دین اسلام‎
 همزمان با عید سعید مـبعـث حضـرت‎ محمد مصطفی‎‎ (ص ) ، یك‎ زن‎ 50 ساله‎ كانادایی در جزیره‎‎ كیش‎ به دین‎‎ مبین اسلام‎ مشرف‎ شد.

فرانسین‎ شاتلوئیز روز دوشنبه‎ قبل‎ از اذان‎ ظهر با حضور در دفتر امام‎ جمعه‎ كیـش‎ و پـس‎ از ذكر شهادتین‎‎‎ و تشرف‎ به‎ دین مبین اسـلام‎‎‎ مذهب‎ شیعی‎ و نــام مــریــم را بـرای‎ خـود برگزید.

وی‎ كه‎‎‎ به گفته خودش‎ 13 سال‎‎ قبل بــر اسـاس‎ قوانین‎‎ كانادا با یك‎ مرد مـسلـمـان ایـرانی‎ ازدواج‎ كرد, گفـت‎: در انتـخـاب‎ دیـن‎ كـامـلا آزاد بودم‎ و بر اساس‎ مطالعـه‎ با شنـاخـت‎ و اطمینان‎ به‎ اسلام‎‎ مشرف‎ شدم. وی‎ افزود: قـوانیـن‎ اسـلام‎ راتكـامـل‎ یـافتـه‎ تـر از سـایـر ادیـان‎ یـافـتـم‎ و آگـاهـانـه‎ بـا آن‎ زندگی‎ خواهم‎ كرد. این‎‎‎ زن گفت‎ : به‎ نظر من یكی‎ از دلایل‎ اصلی‎ نزدیك‎ بودن‎‎‎ مردم‎ ایران به‎ یكدیگردین اسلام‎‎‎‎ است‎ و احساس‎ می‎كنم كه‎‎ من‎ هم به مردم مسلمان‎‎ ایران نزدیكتر شده‎ ام‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo