شهید آوینی

 

خودداری‎‎ پلیس‎ محجبه‎ از برداشتن‎ روسری
 یك‎ پلیس زن‎‎ مسلمـان اهـل‎ پـاریـس اواخر ماه‎‎ اوت‎ از برداشتن‎ روسری‎ كـه زیـر كلاه‎‎ خود به سر داشت‎ خودداری‎ كرد.

بـه نـوشتـه هفته ‎‎نامه اكسپرس‎‎ چـاپ‎ پـاریـس ، نـورا از ماموران‎ پلیس‎‎ پاریس در حضور افسری‎ ارشد از برداشتن‎ روسری‎ كه‎‎ زیر كلاهش‎ بـه سـر داشـت‎ خودداری‎ كرد و این‎ كار را مغایر با مذهـب‎ خود دانست‎.

این‎‎‎ پلیس‎ زن روز بعـد سـخنـان خـود را در مقابل‎ یك‎ كمیسر تكرار كـرد و از دسـت‎ دادن‎ با افسر مافوق‎ خود نیز خودداری‎ كرد. وی‎ احتمال‎ دارد از این‎‎ به‎ بعد بدون باتوم‎ در محل‎ كار حاضر شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo