شهید آوینی

 

پیروزی‎ بایرن‎ مونیخ‎ و شكست‎ هامبورگ‎
 

هفتـه‎ چهـارم‎ مسـابقـات‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎‎ آلمـان‎ عصـر روز یكشنبه بـا پیـروزی بایرن‎ مونیخ‎ و شكست‎ دو تیـم‎ هـامبـورگ‎ و بایرلوركوزن‎ آغاز شد.

در دیـدارهـای مهم‎ دیروز بایرن‎ مونیخ‎ یـك‎ بـر صفـر بـر بیله‎ فلد پیروز شد هامبورك‎ با دریافـت‎ دو گـل‎ بـرابـر اشتـوتگـارت‎‎ شـكسـت خــورد و بایرلوركوزن‎ هم‎در دیدار با ماینـز بـا دو گل‎ مغلوب‎ شد.

در دیگر دیدارهای‎‎ دیروز تیمهای نورنبرگ‎ و هرتابرلین‎‎ به‎‎ نتیجه تساوی‎ بدون گل‎ رسیدند بوخوم‎ با دورتمونـد دو - دو مسـاوی‎ كـرد ، مونشین‎‎ گلادباخ‎ در دیدار با تیم‎ وردربرمن سه‎‎ بریك‎ به پیروزی‎ دست‎‎ یافت و و لفسبورگ‎ هم‎ با سه‎‎‎ گل‎ بر تیم‎ شالكه غلبه كرد .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo