شهید آوینی

 

دانشجویان محجبه فرانسوی در دانشگاه های ایران ادامه تحصیل می دهند
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر دیروز ادامه تحصیل دانشجویان محجبه مسلمان فرانسه ، ترکیه و آلمان را در دانشگاه های ایران تصویب کرد.

دراین جلسه که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد، ضمن محکومیت ممنوعیت حجاب وجلوگیری ازحضور دانشجویان دخترمسلمان محجبه دردانشگاه ها، ادامه تحصیل دانشجویان مسلمان محجبه درفرانسه، ترکیه وآلمان را در صورت تمایل آنها دررشته های تحصیلی ومازاد برسهمیه مربوطه ودرچارچوب ضوابط دردانشگاه های ایران بلامانع اعلام کرد. دراین راستا وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی موظف شده اند تمهیدات لازم را دراین زمینه فراهم کنند.

این شورا ازسازمان کنفرانس اسلامی وسایر مجامع علمی و فرهنگی جهان اسلام خواست تا برای تاسیس دانشگاه درکشورهایی که دختران مسلمان ازداشتن حجاب منع شده اند ، اقدام به عمل آورد.

درادامه این جلسه موضوع تاسیس دفاتردانشگاه های خارجی درکشورمطرح شد. بر اساس مصوبه مذکورفعالیت دفاترنمایندگی دانشگاه های خارجی درایران، بدون اخذ مجوزلازم ازوزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی ممنوع وغیرقانونی است. قوه قضاییه نیز می تواند با درخواست و شکایت وزارتخانه های مذکور این موارد را پی گیری و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد کند.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo