شهید آوینی

 

اعزام‎ ورزشكاران ‎‎ایرانی‎ به ‎پارالمپیك ‎آتن
نخستیـن گـروه‎ از كـاروان ورزشی‎ ایران‎‎ برای‎‎ شركت‎ در دوازدهمین دوره‎ بـازی های‎ پارالمپیك‎ 2004 آتن‎ امشب‎ ( سه‎‎ شنبه ) به‎ یونـان‎ عزیمت‎ می‎ كند.

ایــن‎ گـروه‎‎ را مسعود اشرفی‎‎ دبیر كل‎ كمیته ملی پارالمپیك‎ غفور كارگری‎ مدیر كاروان‎ ورزشی‎ ایـران‎ در دهكـده‎ بــازیهــا، مــسـعــود ایـرانـدوسـت‎ و قربانعلی‎‎ فـرجی مـسـئولان‎ كمیتـه‎‎ روابـط بیـن‎ الملـل‎ كمیتـه مـلی‎ پارالمپیك‎ ، شهرام‎ اكرمی‎ مسـئول‎ كـمیـتـه‎ پزشكی‎‎‎ و زهرا یـوسفی مسـئول‎ روابط عمومی تشكیل‎ می‎‎ دهند كه‎ برای‎ ایجاد هماهنگی یـك‎ هفته‎‎ زودتر به آتن‎ اعـزام‎ می‎ شوند.

دومیــن‎‎ گــروه‎ از كــاروان ورزشی‎ جـانبـازان‎‎‎‎ و معلـولان ایـران جـمعـه‎ ایـن هفتـه‎ بیستم‎‎ شهـریـور عازم آتن‎ می‎ شوند. این‎ گروه‎ را 99 ورزشكـار اعـزامی‎ ، مربیـان‎‎ سرپرستان تیمها و شماری‎ خبرنگـار تشـكیـل‎ می‎ دهند. آخرین‎‎‎ گروه‎ كاروان ورزشی‎ ایران نیـز شامـل‎ مهمـانــان‎ ویــژه‎ بیسـت‎ و هـفتـم‎ شهـریـور اعـزام‎ خواهد شد.

دوازدهمین‎ دوره‎ بازیهای‎ پارالمـپیـك‎ 2004 آتن‎ بیست‎ و هفتم‎‎ شهریور تا هفتم مهر برگزار می‎ شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo