شهید آوینی

 

3 چینی بازی ایـران‎‎ و اردن‎‎ قضاوت‎ می كنند

سه‎ داور چینی‎ دیدار حساس‎ تیـمهـای‎ فوتبال‎ ایـران‎‎ و اردن را قضـاوت‎ خـواهنـد كرد.

ایـن‎ دیـدار سـاعـت‎ 21 و 30 دقیـقـه‎ چهارشنبه‎‎‎ شب‎ در ورزشگاه ملك‎ عبداله امـان‎ به‎‎ قضاوت‎ لوبین‎‎ به عنوان داور وسـط و بـا كمكهای‎ تی‎ جینگ‎‎‎ دو و زینگ یایگ هر سـه‎ از چین‎ برگزار خواهد شد.

همچنین‎‎ مانیام‎ از سنگاپور به‎ عنوان ناظر داوری‎ و فلیپ‎ شایب‎ از لبنان‎‎ به‎ عنوان ناظربازی‎ این‎ دیدار را نظاره‎ خواهند كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo