شهید آوینی

 

سرمایه داران با نصیحت متنبه نمی شوند


آنهایی كه تصور می كنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان كمك می كنند،‌ آب در هاون می كوبند.

بحث مبارزه و رفاه،‌ بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی،‌ دو مقوله ای است كه هرگز با هم جمع نمی شوند،‌ و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت،‌ گردانندگان و برپا دارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی كه ممكن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ كنیم.

 صحیفه نور – جلد 20 – صفحه 235

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo