شهید آوینی

 

حمله‎‎‎ وحشيانه‎ اسرائيل‎ به فلسطينی ها در غزه 
درحـملـه‎ روز دوشنبه‎ ارتـش‎ رژيـم‎ صهيونيستي‎‎ به‎‎‎ شهر غزه دهها فلسـطينـي بـه خاك‎ و خون‎ كشيده‎ شدند.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎ فرانسـه ، تـانـكهـا و هلي‎‎كوپترهاي‎ ارتش‎ رژيم‎ صهيونيـستـي ديشـب‎ مركز آموزش‎ اعضاي‎ حماس‎ درمنطقـه‎‎ شجـاعيـه غزه‎‎ هـدف‎ قـرار دادنـد كـه بـراثـر آن‎ 14 فلسطيني‎‎ شهيد و 45 نفر زخمـي شدند. بسياري‎‎ از شهدا و زخمي‎ هاي اين‎ حـملـه‎ از مبارزان‎‎ اعضاي‎ جنبش‎ مقاومت‎ اسلامي‎ فلسطيـن حماس‎ بودند.

شبكه‎‎ تلويزيونـي‎ الجـزيـره نيـز بـا پخـش‎ تصـاويـري‎ تكـان‎ دهنــده‎ ازمحــل‎ شهــادت‎ فـلسـطيـنيـان‎ در غـزه ‎اعلـام‎‎ كـرد: رژيـم صهيونيستي‎ باموشك‎ زمين‎‎‎ به‎ زمين مكان تجمع‎ اعضاي‎ حماس‎ را در غزه‎ هدف‎ قرار داد. منابع‎ بيمارستاني‎‎ و شاهدان‎ فلسطيني اعلام‎ كردند بر اثـر يـورش‎ نيـروهـاي‎ اشغـالگـر صهيونيستي‎ به‎‎ شهر غزه 14 تـن‎‎ از فعـالـان شاخه‎‎ نظامي‎‎ جنبش‎ اسلامـيحمـاس‎ بـه شهـادت‎ رسيدند و بيش‎ از 45 تن‎ نيز زخمي‎ شدند.

بـه‎‎‎ گـزارش‎ خبـرگـزاري‎ فـرانسـه از غـزه: بمباران‎ هلي‎‎كوپترهاي‎ ارتش‎ رژيم‎ صهيونيستي در منطقه‎‎‎‎ شجاعيه غزه كه با حمايت‎ چنـديـن‎ دستگاه‎‎ تانك‎ صورت‎‎‎ گرفت به شهادت 14 فعال‎ حماس‎ و زخمي‎ شدن‎‎ بيش‎ از 45 تن ديگرمنـجـر شد. شاهدان‎‎ اعلام‎ كردند فعالان حماس‎ مـشغـول‎ تمرينات‎ نظامي‎‎ در زمين‎ فوتبالي در منطقه‎ شجاعيه‎‎ بودند كـه هـدف‎ حـملـات‎ نـظاميـان‎ صهيونيست‎ قرار گرفتند. شهدا و زخمي‎ هاي‎ اين‎ حمله‎‎ كه اغلـب‎ لبـاس‎ نظامي‎ بر تن‎‎ دارند به‎ بيمارستان الشفـا غزه‎‎ منتقل‎ شده اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo