شهید آوینی

 

آخرین ‎‎‎‎تمرین ملی‎ پوشان تیم‎ فوتبال‎ ایران
ملی‎ پـوشـان كشــورمــان عصر روز یكشنبه‎‎ آخرین‎‎ تمریـن خـود را بـه منظور انجام‎‎ مسابقه‎ برگشت‎ برابر تیم ملی‎ اردن‎‎ در زمین شماره‎ یك‎ محل‎ اردو تیمـهـای‎ ملی‎‎ مجموعه‎ ورزشی آزادی‎ تهـران‎ بـرگـزار كردند.

در این‎ تمرین‎‎‎ همه‎ ملی‎ پوشان تیم‎ فوتبال‎ كشورمـان در حضـور دههـا عـلاقـه‎‎ منـد بـه ورزش‎ زیرنظر برانكو ایوانكوویچ‎ سرمربی‎ كـروات‎ تیم‎ ملی‎‎ , حسین‎‎ فركی , فخرالـدیـن داود بگوویچ‎ و احمد سجادی‎‎ به‎ كارهای تكنیكی‎ و تاكتیكی‎ پرداختند. در این‎‎ تمرینات‎ وحید هاشـمیـان و خـداداد عزیزی‎ بازیكنان‎ تازه‎‎‎ دعوت‎ شده به تیم‎ ملی‎ حضور داشتند و فوتبالیست‎ هـای‎ حـاضـر بـه‎ تمرینات‎‎‎ ایستگاهی‎ وشوت از پشت مـحـوطه‎ 18 قدم‎ دروازه‎ پرداختند.

برانكو ایوانكوویچ‎ در تمرین‎ دیروز تاكتیك‎ های‎‎ خاصی‎ برای مدافعان‎ تیم ‎اتخاذ كرده‎ بود به‎‎‎ طوری‎ كه به تنهایی‎ تمرینات‎ مدافعان‎ را زیرنظر داشت‎. مسابقه‎ برگشت‎ تیمهای‎ ملی‎ فوتبال‎ ایـران‎ و اردن‎ در چارچوب‎ مـرحلـه‎ مقـدمـاتی‎ مسابقات‎ جام‎ جهانی‎ 2006 آلمان‎ چهارشنبـه‎ 18 شهریور در امان‎‎ پایتخت‎ اردن بـرگـزار خواهد شـد و ملی‎ پـوشـان‎ تیـم‎ فـوتبـال‎ كشورمان‎‎ ساعت‎11 صبح‎ امروز تهـران را بـه‎ مقصد امان‎ ترك‎ خواهند كرد.

شایان‎‎ گفتن است‎ بیش‎ از 300 تماشـاگـر از نزدیك‎ شاهد تمرینات‎ ملی‎ پوشان‎ بودند و در خلال‎ انجام‎ تمرینات‎ بارها بـازیـكنـان‎ را تشویق‎ كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo