شهید آوینی

 

آغاز ساخت‎ دیوار حایل‎‎ در الخلیل 


باوجود محكومیت ساخت دیـوار نژادی‎‎ در زمنیهـای فلسطینی‎ و تاكید دادگاه‎ لاهه‎ برضرورت‎ برچیدن‎‎ آن، رژیم‎ صهیونیسـتی‎ ساخت‎ بخش‎ جدید دیـوار را در منطقه‎ الخلیل‎ درجنوب‎ كرانـه‎ بــاختــری‎ رود اردن‎ آغـاز كرد.

منـابـع‎ فلسطینی‎ گفتند: ساخت‎ این‎ دیـوار از روز یكشنبه‎ در30 كیلومتری‎ جنوب‎ شهر الخلیـل‎ آغاز شـده‎ است‎.

به‎‎ گفته این‎‎ منابع‎ ، ســاخــت‎ ایــن دیـوار فاجعه‎ ای‎‎ برای ساكنان‎ الـخلیـل‎ و روستاهـای‎ اطراف‎ آن‎ خواهد بـود زیـرا بـه‎ مصـادره‎ بخـش‎ های‎ وسیعی‎‎ از اراضی آنـهـاو قطع‎ ارتباط این‎ منطقه‎ باسـایـر بخـش‎ هـای‎ كرانه‎ باختری‎ و قدس‎ اشغالی‎‎ می انجامد.

منابع‎ صهیونیستی‎ پیـش‎ ازایـن‎ گفـتـه‎ بودند كه‎‎ این‎ مرحله ازدیوار حایـل‎‎ درسـال 2005 ساخته‎ می‎ شود.

در این‎‎ میان روزنامه‎ صهیـونیسـتی‎ هـاارتـص‎ دیروز ( یكشنبه‎ ) نوشـت‎، شـارون‎ نخست‎ وزیر رژیم‎ صهیونیستی‎ چهارشنبه‎‎ آینده در جـلسـه‎‎ ویژه ای‎ موضوع تسریع‎ در سـاخـت‎ دیوار حایـل‎ درباره‎ قدس‎ اشغالی‎‎‎ را بررسی می كند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo