شهید آوینی

 

ایرانیان‎‎‎ موفقترین گروه های‎ علمی‎ جهان‎

‎معـاون انــجمــن جــراحــان لاپاراسكوپیك‎ امریكا گفت‎: موفقترین‎ اعضای‎ گروههای‎ علمی‎‎ برتر جهان‎ ایرانی ها هستند.

پروفسور كامران‎ نزهت‎ استاد ایرانی‎ دانـشگـاه‎ استـنفـورد امریكا در مراسم‎ معرفی‎ و اهدای‎ جوایز بـه‎ برگزیدگان‎‎ خارجی‎‎ و داخلی پنجمیـن همـایـش‎ علمی‎‎ بین‎‎‎ المللی پژوهشكده‎ رویان, پزشكان و دانشمندان‎‎ ایرانی‎ را از جمله‎ موفق‎ ترین دانشمندان‎‎ برتـر جهـان خـوانـد و افـزود: كشورهای‎ پیشرفته‎ تلاش‎ می‎ كـننـد نخـبگـان‎ ایرانی‎ را جـذب‎ و از علـم‎ و دانـش‎ آنـان‎ استفاده‎ كنند.

وی‎‎ با بیان‎ اینكه‎ پـس‎ از 30 سـال‎ دوری از وطن‎‎ سال‎ 78 نخستیـن بـار بـرای‎ شـركـت‎ در همایش‎ رویان‎‎ به‎‎ ایـران بـازگـشتـه اسـت‎ , افزود: سال‎‎ به‎ سال موفقیت‎ پزشكان‎ ایرانی‎ چشمگیرتر می‎‎ شود و این‎ رشد عـلمی مـوجـب‎ غرور من‎‎‎ در بین همكـاران در امـریكـا می‎ شود. پروفسور نزهت‎ افزود: هم‎ اكنون‎‎ متخـصصـان ایرانی‎ بسیاری‎ از تجهیـزات‎ اتـاق‎ عمـل‎ را خود می‎‎ سازند و نیاز كشـور را بـرطرف‎ می كنند.

معاون‎‎‎ انجمن جراحان لاپاراسكوپیك‎ امـریكـا همچنین‎‎‎ با اشاره‎‎ به حضور چند تن ازپزشكان و محققان‎‎‎‎ برتر جهان در پنجمین همایش‎ بیـن المللی‎ پژوهشكده‎‎‎ رویان‎ گفت‎: با توجه بـه تبلیغات‎‎ منفی‎ و گسترده‎‎ مطبوعات و رسـانـه های‎ غربی‎ برضد ایران‎‎‎ , این محققـان دیـد دیگری‎ از ایران‎‎ داشتند اما اكنون به‎‎ گفته خودشان‎ واقعیت‎ برخلاف‎ نوشته‎‎ ها و گفته های‎ این‎ رسانه‎ ها است‎. پروفسور نزهت‎ تاكید كرد: همه‎ این‎‎ محققان خارجی‎‎‎ از پیشرفت‎ های‎ علمی پزشكان‎ ایرانی شگفت‎ زده‎‎ شدند و از سفر به ایـران‎ ابـراز رضایت‎ كردند.

پنجمین‎‎ همایش‎ علمی‎‎ بین المللی پژوهـشكـده‎ رویان‎ جهاد دانشگاهی‎ از نهم‎‎ تـا سیـزدهـم شهریور با شركت‎ 800 محقق‎ از ایران‎ و بیـش‎ از 40 كشور جهان‎ در مركز همایش‎ هـای‎‎ رازی تهران‎ برگزار شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo