شهید آوینی

 

نتایج‎ آزمون‎ دانشگاه‎ آزاد در اینترنت‎
 اسامی‎ پـذیـرفتـه‎ شـدگـان آزمـون سراسری‎‎ رشته‎ های غیر پـزشكی‎‎ و پـزشكی و نظام‎ آموزشی‎‎ پاره‎‎ وقت‎ دانشگاه آزاد اسلامی با تاخیر در شبكه‎ اینترنت‎‎ قرار گرفت.

این‎ اسامی‎ درپایگاههای‎ اینتـرنتی‎ WWW.AZMOON.COM و WWW.AZMOON.ORG قرار گرفته‎ است‎.

همچنین‎‎‎ تلفن گویای‎ مركـز آزمـون بـه‎ شمـــاره‎‎ 2563031 ده خــط و تلفـــن‎ هـای‎ 8921894 ـ 5 و 8921748 ـ 55 آمـاده‎ اعـلام‎ نتایج‎ داوطلبان‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo