شهید آوینی

 

نجف ‎‎اشرف دوباره‎ آرامش‎ خود را از دست ‎داد
 بامداد امروز با انفجار 5 گلولـه‎ خمپاره‎ و آغاز تیراندازی‎ در سطح‎ شهر نجف، این‎ شهر آرامش‎ چند روزه‎ خود را بار دیگـر از دست‎ داد. منـابـع‎ آگـاه این‎ انفجارها را ناشی‎ از حمله‎‎‎ به پایگـاه نیروهای‎ اشغالگر و گارد ملی‎ عراق‎ درمنطقه‎ سیموك، در 8 كیلومتری‎ شرق‎ حرم‎ حضـرت‎ علی‎ "ع" می‎دانند.

منابع‎ آگاه‎ همچنین‎ از حضور نیروهـای‎ جیـش‎ المهدی‎ در سطح‎ شهر كوفه‎ خبر می‎دهند، ایـن‎ درحالی‎ اسـت‎ كه‎‎ بنابر تـوافـق‎ انجـام‎ شده هیچ یك‎ از آنها اسلحه‎ ای‎ دراختیار ندارند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo