شهید آوینی

 

حماس‎ مسئول‎ عملیات‎‎ شهادت طلبانه‎

گردان‎‎های‎ عزالدین قسام‎ شاخه‎ نظامی‎ جنبـش‎ حمـاس‎ بـا صـدور بیـانیـه‎ ای‎ مسئولیت‎‎‎ دو عملیات شهادت طلبانه‎ شهر بـئر السبع‎ را به‎‎ عهده گرفت‎.

به‎‎ گزارش‎ تلویزیون‎‎ الجـزیـره، گـردانهـای‎ قسام‎‎ در این‎‎ بیانیـه‎ اعـلام كـرد، ایـن دو عملیات‎ در پاسخ‎‎ به‎ ترور شیخ احمد یاسین‎ و عبدالعزیز رنتیسی‎ به‎‎ اجرا در آمده است‎. در این‎ دو عملیات‎‎ شهـادت طلبـانـه‎‎ كـه دو اتوبوس‎ در شهر بئرالسبع‎ هدف‎ قرار گرفتند، 15 نفر كشته‎ و بیش‎ از 84 نفر زخمی‎ شدند.

نخست‎‎ وزیر تشكیلات خودگردان‎‎ فلسطین امـروز از رژیم‎ اشغالگر قدس‎ خواست‎ همزمان‎ با عقب‎ نشینی‎ از نوار غزه‎‎‎ از منطقه كرانه باختری‎ رود اردن‎ نیز عقب‎ نشینی‎ كند.
احمد قریع‎ در دیدار با رییس‎ جـمهـور مصـر تاكید كرد: تشكیلات‎ خودگردان‎‎ فلسطین معتقد است‎‎ كه‎ طرح‎ نخست وزیر اسراییل‎ برای‎ خـروج‎ یك‎ جانبه‎‎ از نوار غزه, باید بـا طرح‎ بیـن‎ المللی‎ نقشه‎‎‎ راه و خروج‎ اسرائیل‎ از كرانه باختری‎ رود اردن‎ نیز همراه‎ شود.

وی‎ تاكید كرد ما خواستار خروج‎ اسراییل‎ از كرانه‎ باختری‎ رود اردن‎ هستیم‎‎ و نمی‎خواهیم شاهد آن‎ باشیم‎ كه‎ خروج‎ اسراییـل‎ از نـوار غزه‎‎‎ به ضرر منافع‎ ما در كرانه باختری‎ رود اردن‎ تمام‎ شود، زیرا هیچ‎ تضمینی‎ دربـاره‎ طرح‎ یك‎ جانبه‎‎ شـارون‎ بـرای‎ خـروج‎ از غـزه نداریم‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo