شهید آوینی

 

دستگیری‎‎ جاسوسان‎‎ هسته‎ ای در ایران
وزیر اطلاعات‎ ایران اعلام‎ كرداسناد و مداركی‎‎ داریم‎ كه‎ نشان‎ میدهد سازمانهـای‎ جاسوسی‎ آمریكا و اروپا كنتـرل‎ شـاخـه‎هـای‎ تروریستی‎ القائده‎‎ را دراختیار گرفته اند.

یـونسی‎ در مصاحبه‎ مطبوعاتی‎ اعـلام‎ كـرد: سـرویـسهـای‎ اطلاعاتی‎ منطقه‎‎ ، اروپا و آمریكا درالقائده نفوذ كرده‎‎ اند و شاخه های‎ آن‎ را حمایـت‎ و هدایت‎ می‎ كنند. وزیر اطلاعات‎‎ گفت: این‎ شاخه‎ های‎ تروریستی‎ قصد اجرای‎ عملیات‎ خرابكـارانـه‎ در ایـران‎ داشتند كه‎ تعداد زیادی‎ از عوامل‎ آنهـا را شناسایی‎ و بازداشت‎ شدند.

وی‎ با اشاره‎‎‎ به اینكه چند جاسوس‎ در ایران‎ دستگیر شده‎‎ اند افزود : منافقین‎ كه رسمـا به‎ جاسوسی‎‎ در ایران‎ افتخـار میكنـنـد در آمریكا اعلام‎ كـرده ‎انـد اطلاعـات‎ زیـادی‎ از ایران‎ به‎ آمریكا و دیگر كشورهـای‎ مخـالـف‎ ایران‎ داده ‎اند.

یونسی‎ درخصوص‎ فعالیت‎‎ هسته‎ای‎ ایران‎ گفـت : برخی‎‎ كشورهای‎ اروپایی بـه‎‎ ایـن‎ نـتیـجـه رسیده ‎‎اند كـه بـایـد حـق‎ ایـران‎ را بـرای‎ برخورداری‎‎ ازدانش‎ هسته‎ ای بپذیرنـد, امـا آمریكا واسراییل‎ تلاش‎ می‎كـننـد ایـران‎ از دسترسی‎ به‎‎ دانش‎ هسته ای‎ محروم‎ شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo