شهید آوینی

 

طرح ‎آیت ‎الله ‎سیستانی‎ برای‎‎ پایان ‎درگیریها

آیت‎ الله‎ سیستانی‎ برای‎ پــایــان‎ دادن‎ به‎ درگیریهـا در شهــر مقــدس‎ نجــف‎ طرحی‎ را ارائه‎‎‎ كرده است‎ كه بر اسـاس‎ آن‎ با خروج‎ تمام‎ افراد مسلح‎ از نجف‎ و كوفـه‎ این‎ شهرها خلع‎ سلاح‎ می‎ شوند.

مســول‎ دفتـر آیت‎‎ الله‎ سیستانی‎ گفـت: در این‎ طـرح‎ پیـش‎ بینی‎ شـده‎ اسـت‎‎ پلیس‎ عـراق‎ مســئولیــت امـنیـت‎ و حفـظ نـظم‎ و آرامش‎ را در نجف‎ و كوفه‎‎ برعهـده گیـرد و نیروهای‎ اشغـالـگـر آمریكایی‎ از این‎ دو شهـر خارج‎ شوند.

حامـد الـخفـاف‎ افزود : آیت‎ الله‎ سیستانی‎ در این‎ طرح، از دولت‎‎ موقت عـراق‎ خـواستـه‎ اســت‎‎ ، غــرامــت تمـام‎ افـرادی‎ را كــه‎ دردرگیـریهای‎ اخیـر متحمل‎ خسارت‎ شده ‎اند ، پرداخت‎ كند .
این‎ درحالیست‎‎‎ كه‎‎ آیت الله سیستانی‎ قرار است امروز وارد شهر نجف‎ شود . این‎‎‎ مرجع‎ بزرگ‎ شیعیان كه‎‎بـرای‎ درمـان بـه لندن‎ رفته‎ بود ،بامـداد دیـروز از طریـق‎ كویت‎ وارد بصره‎ شد. آیت‎ الله‎‎ سیستانی‎ از مردم‎ عراق‎ خواستـه است‎‎‎ برای‎ نجات نجف‎ , به‎ ایـن‎ شهـرعـزیمـت كنند. گروههای‎ مختلف‎ سیاسی‎‎ و مـذهبی در عـراق‎ اعلام‎ كرده‎‎اند ,به تبعیت‎‎‎از درخواست مرجعیت ، روز پنجشنبه‎‎ به سمـت‎ نجـف‎ راهپیمـایی‎ خواهند كرد.

به‎ گزارش‎‎ منابع‎ خبـری،‎ پـس‎ از پخـش خبـر فراخوان‎ آیت ‎الله ‎سیستانی‎ , مـردم‎ شهـرهـای‎ مختلف‎ عراق‎ با خودروهای‎ شـخصی‎‎ و عمـومی عازم‎ شهر مقدس‎ نجف‎ شده ‎اند .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo