شهید آوینی
 
نمایشگاه‎ كتب‎ نسخ‎ خطی‎‎ كشورهای‎ اسلامی

همزمان‎ با برگزاری‎ كنگره‎ بزرگ‎ شـرق‎ شناسی‎‎‎ در مسكو نمایشگاهی از آثار نسخ‎ خطی كشورهای‎ اسلامی‎‎ در موزه‎‎ دولتی تاریخ‎ روسیه در این‎ شهر برپا شده‎ است‎.

در ایـن‎ نمایشگاه‎ بیش‎ از شصت‎ جلد كتاب‎از نسخ‎ خـطی‎‎ كشورهای‎‎ اسلامی از جملـه‎ جــمـهــوری اسـلامی‎‎‎ ایران‎‎ به‎ زبان تركی عــربی و فـارسی‎ از هشـتصـد سـال‎ پیـش‎ تـا دوران‎ معـاصـر در معـرض‎ دیـد عـلاقـمنـدان‎ قـرار گرفته‎ است‎ .

این‎ مجموعه‎ از آثار نسخ‎ خطی‎ ، شامـل‎ قرآن‎ كریم‎ ، كتاب‎ ادعیـه‎‎ ، رسـالـه هــای‎ عـملی‎ ، شاهنامه‎‎ ، دیوان‎ حافظ ، مجموعـه نامه‎‎ هـای‎‎ اداری نادرشاه ، برهان‎ قـاطع‎ و آثار پزشكی‎ ابن‎ سینـا بـه‎‎ همــراه آثــار نسـخ‎ خـطی‎ از كشورهای‎ تركیه‎‎ و سوریه اسـت‎ كـه‎‎‎ در مـوزه دولتی‎ تـاریـخ‎ روسیـه جـنـب‎ میدان‎ سرخ‎ مسكو به‎‎ مدت‎ یك‎ ماه درمعرض‎ دید علاقمندان‎ به‎‎ ویـژه شرق‎ شناسان‎ قرار گرفته‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo