شهید آوینی
 
خوشنویسی‎ آیات‎ قرآن‎ در 99 نقش‎
هنرمند كرجی‎‎‎ در اقدامی بی نـظیـر آیات‎ قرآن‎ كـریـم‎ را در 99 نقـش‎ از اسمـا الله‎‎ خوشنویسی‎ و حاشیه آنها را با رنگهای‎ طبیعی‎ تذهیب‎ كرده‎ است‎.

 حسیـن‎ شجاعی‎ در هر یك‎ از این‎ 99 نقـش‎ از اسـمـا الله‎‎ تا 200 آیه از قرآن‎ مجید را كتـابـت‎ كرده‎ است‎. وی‎ همچنیـن‎‎ تـاكنـون 400 تـابلـو از دعاهای‎ مفاتیح‎ الـجنـان‎, زیـارت‎ نامه‎ هـا و سخنان‎‎ معصومین را خـوشنـویــسی‎ كـرده‎ است‎.

قرار است‎ به‎ زودی‎ آثار این‎ هنرمـنـد در یكی‎ از فرهنگسراهای‎ تهران‎ بـه‎ نمـایـش‎ درآید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo