شهید آوینی
 
6 روز پیاپی‎ درگیری‎ در نجف‎
درگیریها درشهرنجف‎ میان‎ نیروهای‎ مقتدا صدر و نظامیان‎‎ آمریكایی‎ برای‎ ششمین روز متوالی‎ از سرگرفته‎ شد .

شبكه‎‎ تلویزیونی‎ العربیه گزارش‎ داد، این‎ درگیریها بیشتر درمنطقه‎ گورستان‎ وادی‎ السـلام‎ متمركز است‎ و صدای‎ شلیك‎ گلوله‎ و خـمپـاره‎‎ در این‎ شهر پیچیده است‎ و هـواپیمـاهـای‎ امریكایی‎ صبح‎ امروز ( سه‎ شنبـه‎‎‎ ) از بمـب‎ خوشه ای‎ استفاده كردند.

خبرنگار العربیه‎‎ گزارش‎ داد، باوجود آنكه امریكاییها گفته‎ اند 300 نفراز افرادارتش‎ المهدی‎ را كشته‎ و صدها نفر از آنان‎ رانیز زخمی‎ كرده‎‎ اند, اما شدت‎ درگیریها به حدی‎ زیاد است‎‎ كه‎‎ به نظر می‎ رسد تلفـات هـر دو طرف‎ بیشتر باشد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo