شهید آوینی
 
حركت‎ ستونی‎‎ نفربرهای ‎‎آمریكایی به‎ سوی نجف‎
ستون‎ هایی‎‎ از نفربرهای‎ آمریكـایی به‎‎ سوی‎‎ مركز شهر نجف‎ كه دراختیار نیروهای سپاه‎ مهدی‎ است‎‎ در حال‎ حركت اند.

همزمان‎ با حركت‎ نیروهای‎‎ آمریكایی‎ به‎ سوی مركز شهر نجـف‎ - كه‎‎ از بـامـداد امـروز آغـاز شـده اسـت‎ - هواپیماهای‎ جنگنده‎ و شناسایی‎‎ آمـریكـایی نیز برفراز شهر به‎‎ پرواز در آمـده انـد و صدای‎ غرش‎ آنها شنیده‎ می‎شود.

همچنین‎ صدای‎‎‎ انفجارهـا و تیـرانـدازیهـای پراكنده‎‎ در مركز شهر نجف‎ از شروع دوبـاره درگیری‎ها پس‎ از ساعاتی‎ آرامش‎ حكایت‎ دارد. خبر دیگر اینكه‎‎ بر اثر حمله افراد مـسلـح‎ ناشناس‎‎ به‎‎ مقر پلیس در شهـر الـعمـاره در جنوب‎ عراق‎ 4 تن‎ از جمله‎ دو نیـروی‎ پـلیـس‎ كشته‎ و 5 نفر نیز زخمی‎ شدند.

یك‎ مقام‎‎ پلیس‎ عراق‎ با اعلام این‎ خبر گفـت‎: افراد مهاجم‎ با شلیك‎ گلوله‎‎های‎ خـمپـاره و راكت‎ ضد تانك‎ به‎‎ مقر پلیس‎ در العمـاره در پی‎ ورود به‎ این‎ مقر بودند.
منابع‎ بیمارستانی‎ نیز از كشته‎ شدن‎ 2 غیـر نظامی‎‎‎ و زخمی شدن‎ 19 غیر نظامی دیگـر در این‎ درگیری‎ها خبر دادند.
سخـنگوی‎‎‎ مقتدی صدر هر گونه‎ دخالت‎ نیروهای طرفدار صدر را در این‎ حمله‎ رد كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo