شهید آوینی
 
بی ‎‎حرمتی به‎‎ قبور سربازان‎‎ مسلمان فرانسه‎
 سنگ‎ قبرهای 15 سرباز مسلمـان‎ كـه‎ برای‎ فرانسه‎‎ جنگیده بودند و نـوعی‎ آثـار تاریخی‎‎ به‎‎‎ شمار میرفت‎ شامگاه پنجشنبه در گورستان‎‎ نظامی‎ شهر استراسبورگ‎ ویران شد.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فـرانسـه از پـاریـس‎ ، وزارت‎ كشور فرانسه‎‎ بـا صـدور اطلاعیـه ای‎ این‎ خبر را اعلام‎ كرد. این‎ اقدام‎ بلافاصله‎ توسط ژاك‎‎ شیراك رئیـس‎ جمهور فرانسه‎ محكوم‎ شد.

شیراك‎ در نامه ‎‎ای‎‎ به عبدالحق‎ نبـوی مشـاور منطقه‎‎ای‎ مسلمانان‎ در منطقه الزاس‎, نوشـت‎" مـن‎‎‎ ایـن اقدام‎‎ ننگین را به‎ شدت‎ محكـوم و حمایت‎ خود را از مسلمانان‎ اعلام‎‎ می‎كنم." شیـراك‎ افزود": علاوه‎ بر وابسـتگی‎‎ دینی این‎‎ افـراد من تاكید می‎‎‎كنم‎ كه‎ بی حرمتی به‎‎ یـادبـود سربازانی‎ كـه جـان‎ خــود را فـدای‎‎ میهـن‎ كرده‎‎‎ اند اهانت‎ جدی بـه همـه فرانسوی‎ هاست‎." ماه‎‎‎ گذشته نیز به سنگ‎ قبر 50 سربازمسلمان‎ در یك‎ گورستان‎‎ نظامی‎ دیگر در همین منطقـه‎ بی‎‎حرمتی شده‎ بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo