شهید آوینی
 
200 پایگاه نمونه بسیج کشور معرفی می شوند

مدیر طرح اسوه نیروی مقاومت بسیج گفت: به منظور معرفی دستاوردها ، ابتکارها و تشریح خدمات نیروهای پرتلاش بسیجی ، 200 پایگاه نمونه بسیج کشور آذر ماه سال جاری همزنان با هفته بزرگداشت بسیج معرفی می شوند و از تلاش های این عزیزان تجلیل خواهد شد.

سرهنگ جواد داوودی با بیان این مطلب افزود: در این طرح که مقدمات اجرای آن از اردیبهشت ماه آغاز شده است مجموعه عملکرد بیش از 36 هزار پایگاه بسیج کشور توسط گروه های تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند و تا پایان آبان ماه بررسی و ارزیابی عملکرد پایگاه ها و معرفی پایگاه ها نمونه کشور پایان می یابد.

ایشان تصریح کردند: به پایگاه های نمونه در سطح نواحی کشوری 15 میلیون ریال اعتبار مالی اختصاص می یابد. همچنین به پایگاه های نمونه در هر سطحی مبالغی به عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo