شهید آوینی
 
شكنجه‎‎ كودكان‎‎ عراقی‎ به دست‎ اشغالگران
 روزنامه‎‎ ساندی‎ هـرالـد از شكـنجـه كودكان‎‎ عراقی‎ به‎ دست‎ نظاميان اشغالگر خبر داد. اين‎ روزنامه‎ انگليسی‎ تصريح‎ كرد: نيروهای‎ انگليسی‎‎‎ كودكان‎ عراقی را دستگير مي كننـد و به‎ نيروهای‎ امريكايی‎‎ تحويل‎ مـی دهنـد و آنان‎‎ نيز كودكـان را بازجـويـی‎ و مـدت‎ به‎ نامعلومی‎ در زندان‎‎ از جمله‎ زندان ابوغريب‎ نگهداری‎ می‎ كنند.

ساندي‎ هـرالـد بـه‎ نقـل‎ از گـزارش‎ داخلـي‎ يونيسف‎ در ماه‎ ژوئن‎‎ افـزود: كـودكـان در بصره‎‎ كه تحت‎‎ كنترل‎ نيروهاي‎ انگليسـي‎ اسـت به‎ اتهام‎ فعاليت‎ برضد نيروهـاي‎ اشغـالگـر دستگير مي‎‎ شوند در حالی كـه‎ بيـشتـر ايـن‎ كودكان‎‎ هنوز به‎ سن بلوغ نرسيدند.

ساندي‎ هرالد نوشت‎ ، همچنيـن‎ يـك‎ نـظامـی‎ امريكايی‎ به‎ نام‎ گروهبان‎ ساموئل‎ پـروونـس‎ كه‎‎ درزندان‎ ابوغريب‎ بود موضوع سواستفـاده از كودكان‎ زندانی‎ را نيز فاش‎ كرده‎ است‎.

كميته‎‎ بين‎‎ المللی‎ صليب‎ سرخ‎ بين ژانويـه و می‎‎ نام‎ 107 كودك‎ و نوجوان‎ عراقی را كه‎ در 6 زندان‎ مختلف‎ نيروهای‎‎ اشغالگر نـگهـداری می‎ شدند به‎‎ ثبت‎‎ رسانده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo