شهید آوینی
 
موضعگیری خانواده امام موسی صدر در رابطه با نقطه نظرات دادستان لبنان
خانواده امام موسی صدر طی بیانیه ای موضع خود را نسبت به نقطه نظرات دادستان استیناف لبنان اعلام کرد.

موسسه امام موسی صدرامروزدر بیانیه ای اعلام کرد: خانواده امام موسی صدر اهمیت خاصی را به نتایج  بررسیهای دادستان کل دادگاه استیناف لبنان " عدنان عضوم " و انتشار نقطه نظرات وی در تاریخ 20 آگوست 2004  می دهد .

این بیانیه افزود: دادستان کل لبنان مطالبات خانواده های ربوده شدگان را درخصوص توقیف 18 تن ازعناصری که درربودن امام موسی صدرمتهم هستند وتحقیق از آنان پیرامون امام موسی صدرمورد تایید قرار می دهد .

موضعگیری دادستان وتایید احکام بازداشتی که قبلا بازپرس پیشین لبنان مرحوم طربیه صادر کرده و نیزتایید مجدد این احکام نشانه پیروزی است که به گفته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیروزی حق برجنایتی که 25 سال پیش بوقوع پیوسته، می باشد.

دربخش دیگری ازاین بیانیه آمده است: خانواده امام موسی صدر و یارانش تمام امکانات خود را چه در داخل و چه در سطح بین المللی برای روشن شدن حقیقت و مجازات معمر قذافی رهبر لیبی و همدستانش بکارخواهد برد .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo