شهید آوینی
 
ادامه‎ دیواركشی‎‎ توسط رژیم‎ صهیونیستی
شائول‎ موفاز وزیر جنگ‎ رژیـم‎ صهیونیستی‎ روز دوشنبه‎ از احداث بخش‎ جدید دیوار امنیتی‎ در كرانه‎ باختری‎ خبر داد.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه از بیت ‎الـمقدس‎ موفاز در گفتگو با خبرنگـاران‎‎ ضمـن اعـلام‎ اینكه‎ دیوارامنیتی‎‎ جدید شهركها: ی‎معالی ادومیم‎ و غوش‎ اتـزیـون‎ ،در نـزدیكی‎ بیـت‎ المقدس‎ را در بر خواهد گرفت‎ تصریح‎ كـرد: ما به‎ خطوط مرزی‎ ژوئن‎ 1967 باز نخواهیـم‎ گشت‎.

شهرك‎ معالی‎ ادومیم ‎30 ، هزار نفـر جمـعیـت‎ دارد و وزارت‎ جنگ‎ اسراییل‎ روز دوشنبه‎ بـا احداث 600 واحد مسكونی‎ جدید در این‎ شهـرك‎ موافقت‎ كرد. غوش‎ اتزیون‎، كه‎‎ مجموعهای‎ متشكل‎ از 15شهرك‎ است‎‎ حدود 12 هزار نفر جمعیت دارد.

در حالی‎‎ كه‎ اسراییل‎ دیوار امنیتی رادیوار ضد تروریستی‎‎ توصیف‎ میكند فلسطینیان‎‎ آن را دیوار آپارتاید ( تبعیض‎ نژادی) می ‎خواننـد ،دیـوان‎‎ بیـن المللی‎ دادگستـری‎ لـاهـه‎ در تاریخ‎ نهم‎ ژوییه‎‎ خـواستـار بـرچیـده شـدن‎ دیوار امنیتی‎‎ شـده‎ اسـت‎ و مـجمـع‎ عمـومی سازمان‎ ملل‎ متحد هـم‎ در تاریـخ‎ 20 ژوییـه‎ با تصویب‎ قطعنامه‎ ای‎ از اسراییـل‎ خـواسـت‎ رای‎ دیوان‎ لاهه‎ را اجـرا كند. بنابر اعلام‎‎ رژیم صهیونیستی‎ ،احداث دیوار امنیتی‎ در سال‎ 2005 پایان‎ خواهد یافت‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo