شهید آوینی
 

مسئول آموزش و مسابقات اوقاف:

برنامه چهارم به گسترش فعالیت‌های قرآنی كمكی نمیكند

برنامه چهارم توسعه دولت با توجه به توقع مردم و فعالان قرآنی، به گسترش فعالیت‌های قرآنی در كشور كمكی نمیكند.
«هادی قبادی» مسئول آموزش و مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه ، با بیان این مطلب افزود: «با توجه به رویكرد انقلاب اسلامی و شعار این‌كه باید قرآن در تمام شئون زندگی دخیل باشد، برنامه چهارم توسعه نتوانسته توقعات مردم و فعالان قرآنی را برآورده كند.»
وی در ادامه گفت: «در سه برنامه قبلی توسعه دولت با توجه به بحران كشور و دوران جنگ تحمیلی بیتوجهی به مسایل فرهنگی به ویژه قرآنی تا حدودی قابل توجیه بود ولی در برنامه چهارم توسعه این كم توجهی غیرقابل توجیه است.»
وی افزود: «پرداختن برنامه چهارم توسعه به مسایل قرآنی در حد شعار است و برنامه مشخص و كارشناسی در مورد بخش فعالیت‌های قرآنی صورت نگرفته است.»
وی خاطر نشان كرد: «در برنامه چهارم توسعه در ابتدا ساختار فعالیت‌های قرآنی كشور در بخش‌های پژوهش، آموزش، فرهنگ و توسعه فعالیت‌های قرآنی، توسعه مراكز قرآنی و منابع انسانی و در مرحله بعد، بودجه فعالیت‌های قرآنی مشخص نیست و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد.»
وی با اشاره به فعالیت قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: «بخشی از بودجه این سازمان از محل درآمدهای موقوفات است و بخش دیگر مربوط به اعتبارات دولتی است كه بخش مهم آن به دانشكده‌های علوم قرآنی اختصاص دارد.»
وی افزود: «در بخش بودجه موقوفات به دلیل میزان اندك و ناچیز و غیرقابل پیش‌بینی نمیتوان برنامه‌ریزی مناسبی در این بخش صورت داد و در بخش دولتی نیز اختصاص بودجه 800 میلیون تومانی به دانشكده‌های علوم قرآنی و 150 میلیون تومانی برای اجرای مسابقات قرآن اوقاف جوابگوی نیازهای این سازمان با توجه به نوع فعالیت های متنوع نیست.»
مسئول آموزش و مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح كرد: «با در نظر گرفتن سرانه ده میلیون ریالی هر دانشجو در رشته‌های غیرقرآنی اختصاص این بودجه به دانشكده‌های علوم قرآنی با توجه به حضور 2 هزار و سیصد نفر دانشجوی این دانشكده در سراسر كشور عادلانه نیست و بودجه بخش مسابقات قرآنی اوقاف نیز وضع بسیار بدتری دارد.»
وی در ادامه تصریح كرد: «ضرورت تشكیل مرجع یا مركزی به عنوان سیاستگذار برنامه‌های قرآنی برای جلوگیری از موازی كاری فعالیت‌های قرآنی مراكز دولتی و غیردولتی مختلف به شدت احساس میشود.»
وی افزود: «با توجه به این موضوع لازم بود كه در برنامه چهارم توسعه به این امر اشاره شود و بودجه‌ای كه صرف فعالیت‌های پراكنده قرآنی در سطح سازمان‌ها و مراكز مختلف میشود به صورت مناسب‌تری هزینه و از موازی كاری و پراكندگی برنامه‌های قرآنی جلوگیری شود.»

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo