شهید آوینی

 

ناامنی مدارس برای دانش آموزان در امریكا

شمار نوجوانان‎ آمریكایی‎ كه‎‎ بـه علت‎‎ ترس‎ از نبود امنیت از مدرسه‎ می‎گریزند روبه‎ افزایش‎ است‎.مركز پیش گیری و كنترل‎ بیماری‎هـا در آمـریكـا اعـلام‎ كـرد: افزایش‎ خشونت‎ در مدارس‎ و فاجعه‎ قتـل‎ عـام‎ دریـك‎ دبیـرستـان‎ در ســال‎ 1999 و دیگــر تیراندازی‎ها در دهه‎ 90 باعث افزایش‎ هراس‎- نوجوانان‎ آمریكایی‎‎ و روی‎ گردانی آنهـا از مدارس‎ شـده‎ است‎. براساس‎ این‎ آمـار بیـش‎ از 5/4 درصـد از دانش‎‎ آموزان‎ آمریكایی‎ در سال‎ 2003 بیش از یك‎ روز درسال‎‎ به‎ علت‎ ترس‎ از مسایل امنیتی‎ از مدرسه‎‎ گریختهاند, ایـن‎‎ میـزان در سـال‎ 1993 فقط 4/4 درصد بوده‎ است‎. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo