شهید آوینی

 

افزایش‎ فساد‎‎ جوانان در انگلیس
قمار بازی‎‎ در ایـنتـرنـت‎ , دزدی و زور گیری‎‎‎ در اتوبوسهای بین‎ شهـری و متـرو در بین‎‎‎‎ برخی‎ كودكان, نوجوانـان وجـوانـان انگلیسی‎ افزایش‎ یافته‎ است‎ .نتایج‎ مطالعات‎ نشان‎‎ می‎‎ دهد كودكان 11 سـالـه‎ انـگلیسی قادرند با ورود به‎ اینترنت‎ , قمـار بـازی‎ كنند.بسیاری‎‎‎‎ از پایگاههای اینترنتی‎ قمار بازی نیز نمی‎‎ توانند تشخیص‎ دهند فرد متقاضی , كمتر یا بیشتـر از 18 سـال‎ سـن‎ دارد , از این‎‎ رو كودكان انگلیسی‎‎‎ كه‎ از 11 سالگی می توانند یك‎ كارت‎ اعتباری‎‎ بانكی‎ ویژه‎ بـرای برداشت‎ پول‎ از حسابشـان‎ داشتـه‎ بـاشنـد , قادرند , با ورود به‎ اینترنت‎ , قماربـازی‎ كنند. بر همین‎ اساس‎ اسكای‎ نیوز گزارش‎ داد : یـك‎ دختر 11 ساله‎‎ براحتی‎ و با ادعای‎ ایـن‎ كـه 18 سال‎ سن‎ دارد , توانست‎ بـه‎‎ 30 پـایگـاه اینترنتی‎ قماربازی‎ راه‎ یابد .خبری‎ دیگر از انگلیس ‎‎این‎ است كه‎‎ رئیس یك‎ گـروه 50 نفره‎‎ در انگلیس‎ كه با دزدی‎‎ و زورگیـری در اتوبوسها , قطارهای‎‎ بین‎ شهـری و داخـل‎ شهری‎ امنیت‎ لندن‎ را مختـل‎ كـرده‎ بـود , دستگیر شد .تعدادی‎‎ از اعضای این‎ گروه‎‎ , با هجـوم‎ بـه داخل‎ اتوبوسها و واگنهای‎ قـطارهـا , ضمـن‎ فریب‎ مسافران‎ , با زور و تهدیـد , امـوال‎ مردم‎ را از جمله‎‎ تلفن‎ هـای‎ همـراه و كیـف‎ پول‎ , به‎ سرقت‎ می‎ بردند .در همین‎‎ رابطه‎ یكی‎ از قربانیان با از دست‎ دادن‎ دارایی‎‎ خود , مورد تعرض‎ جـنسی نیـز قرار گرفته‎ است‎ .گفته‎ می‎ شود , چهـار نفـر از اعضـای‎ ایـن‎ گروه‎ , زیر 18 سال‎ سن‎ دارند .به‎‎‎ گفته پلیس‎ , تعدادی‎ از اعضـا گـروه را نوجوانان‎‎‎ به‎‎ ویژه دختران نوجـوان تشـكیـل‎ می‎دهند كه‎ هدفشان‎ از دزدی‎ ، فقط تفریـح‎ و لذت‎‎‎ بردن‎‎ ازخشونت و هراس‎ دیگران است.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo