شهید آوینی

 

اعطا جایزه‎ احمق‎ ترین‎‎ مرد جهان به بوش در كانادا

بوش‎ برای‎ دومین‎ سال‎ پیاپی‎ جایـزه‎ احمق‎ ترین‎‎‎ مرد جهان را از آن خود كرد.در مراسمی‎ كـه با حضور برخی‎ از چهره‎ های‎‎ آشنای تلویزیون‎ سینمای‎ امریكا برگزار شـد , پسـر نـخسـت‎ وزیر سابق‎‎ كانادا جایزه‎ احمق تـریـن‎ مـرد جهان‎ را به‎ بوش‎ اهدا كرد.همچنین‎‎ جایزه‎‎ احمقانه ترین سخنرانی‎ سـال‎ نیز به‎ بوش‎ تعلق‎ گرفت‎.این‎‎ فستیوال‎ درباره‎‎ علت‎ تخصیص‎ این جایـزه به‎ بوش‎ تصریح‎ كرد: وی‎ در یكی‎‎ از سخنرانی های‎ خود, پایان‎ حمله‎‎ نظامی‎ بـه عـراق‎ را اعلام‎‎ كرد اما هنوز هم روزانـه‎ دههـا زن‎ و مرد در این‎‎ كشور جان خـود را از دسـت‎ می‎ دهند.همچنین‎‎ این فستیوال‎ حكومت‎ امریكـا را بـه‎ احمق‎ ترین‎‎ حكومت‎ و لیندی‎ انگلند نظامی‎ زن امریكایی‎‎ را كه‎‎ در رسوایی شكنجه زندانیان‎ زندان‎‎‎ ابوغریب‎ دسـت‎‎ داشـت احمـق‎ تـرین زن سال‎ معرفی‎ كرد. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo