شهید آوینی

 

كاهش سن مصرف مواد مخدر در تركیه

سندیكای آموزش ترك پرسشنامه ای میان 13950 دانش آموز دوره ابتدایی در 42 شهرستان توزیع كرد. براساس این پرسشنامه معلوم شد، كه سن مصرف مواد مخدر در تركیه پائین آمده است. این تحقیق نشان داد كه 2/1 درصد دانش آموزان ابتدایی به مصرف مواد مخدر می پردازند. در بخشی از این تحقیق نیز آمده  كه 7 درصد دانش آموزان به مصرف الكل و 13 درصد به مصرف سیگارمی پردازند. تحقیق دیگری كه از سوی دانشگاه اژه صورت گرفته، نشان داد كه حدود 5 درصد دانشجویان دانشگاهها سیگار می كشند و 5 درصد آنان مواد مخدرمصرف می كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo