شهید آوینی

 

تحریف قرآن كریم توسط قادیانیهادر لاهور

ابوالهاشم محمد سرور، رئیس جماعه الدعوه لاهور از فعالیت رو به افزایش قادیانیها ابراز نگرانی كرد و گفت : قادیانیها با تحریف در ترجمه قرآن كریم دشمنی خود با اسلام را نشان داده اند. تحریف در ترجمه قرآن كریم و نشر و توزیع آن به 50 زبان،یك توطئه خطرناك از سوی قادیانیها است.آنها موفق شدندسردبیر سابق نشریات قادیانیها را به عضویت شورای ایدئولوژی پاكستان در آورند و این نمونه ای ازحركتهای ضداسلامی آنها ست. به اتهام تحریف درترجمه قرآن بایدبه قادیانیها كیفرعبرت آمیزی داده شود.عبدالحفیظ احمد قائم مقام امیر جماعت اسلامی لاهورازتوزیع نسخ قرآن كریم با ترجمه مورد نظر اظهار نگرانی كرد و گفت : این از شرارت قادیانیها است و باید تمام نسخه هائی كه برای تبلیغ منتشر كرده اند، سریعاً جمع آوری شود و آنها با تشكیل پرونده لازم، به سزای اعمال خود برسند.این نسخه قرآن كریم حاوی ترجمه اشتباه و غلط است كه به زبان سرائیكی ترجمه شده و در مناطق جنوب پنجاب، ایالت سند و سرحد و مناطق سرائیكی نشین توزیع شده است. این اقدام جسارت آمیز قادیانیها مورد مذمت است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo