شهید آوینی
 
صدورحق منع حجاب دردانشگاه‌های تركیه

دادگاه اروپایی حقوق بشراستراسبورگ به دانشگاه‌های تركیه،حق منع حجاب مسلمانان رااعطا كرد.به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، این دادگاه شكایت یك دانشجوی تركی راكه معتقد بوداین ممنوعیت،نقض آزادی مذهب وی است، رد كرد.به گزارش«بی.بی.سی»،دولت تركیه اعلام كرده است كه حجاب درتناقض با طبیعت سكولار این كشوراست.خبرنگاران براین باورندكه این تصمیم، مي‌تواند در كشورهای دیگرنیز پیامدهایی داشته باشد.فرانسه نیز پیش از این، ممنوعیت حجاب رادرمدارسش اعمال كرده بود.این پرونده در سال 1998توسط لیلا ساهین،دانشجوی پزشكی مطرح شده بود.درآن زمان،وی از شركت در امتحانات محروم وپس ازآن نیزازوروداوبه دانشگاه جلوگیری شد.او براین باور است كه این ممنوعیت، تبعیض‌آمیز بوده وحقوق بشر و حق آموزش وی نقض شده است.همچنین دادگاه مي‌گوید كه معیارهای موجوددر دانشگاه‌ها به خاطر جلوگیری از جنبش‌های مذهبی بنیادگرایانه برای دانشجویانی كه در این راه فعال هستند، تحت كنوانسیون اروپایی حقوق بشر،قابل توجیه است.سال گذشته نیز یك خانم ترك دیگربه نام زینب تكین،پرونده‌ای مشابه را مطرح كرد،اما دادگاه درفوریه گذشته آن را رد كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo