شهید آوینی

 

دعوت انجمن اسلامی آمریكا به مقابله با مقالات ضد قرآنی
انجمن اسلامی آمریكا (سایر – CAIR ) در واشنگتن دی-سی تمامی مسلمانان جهان را به ارایهی مدارك موثق و مستند دردفاع از قرآن دعوت می‌كند.به گزارش ”خبرگزاری قرآنی ایران“،این انجمن ادامه داد:روزنامه‌های آمریكایی با انتشار چندین مقالهی ضد قرآنی، اسلام و مقدسات مسلمانان را مورد اهانت قرار داده‌اند بر همین اساس باید با ارایهی مدارك و اسناد تاریخی به مقابله با این گونه اتهامات بپردازند.عمر احمد یكی از مدیران ارشد این مؤسسه نیز تصریح كرد: مسلمانان باید با این‌گونه اتهامات به شدت مقابله كنند و دردفاع ازكتاب مقدس و معجزه جاویدتحقیقات و بررسی‌های مستند خود راارایه دهند.عمراحمد در پاسخ به سئوال یك مسلمان آمریكایی كه گفته بود چگونه با وجود فضای ضد‌سلامی در این كشور می‌توان زندگی كرد گفت: قرآن به خوبی به تمام ادعاهای دشمنان پاسخ داده است ما نیز با استفاده از رهنمودهای قرآن، باید با قرآن‌ستیزان مقابله كنیم تا حقانیت آن بر همگان ثابت شود.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo