شهید آوینی

 

اعتراض4 هزار دانشمند امريكايي‎ به‎ بوش‎
بيـش‎ از 4 هـزار دانشــمنــد امريكايي‎‎ با امضاي‎ دادخواستـي بـوش‎ رئيـس‎ جمهوري‎ ايـن‎ كشور را به‎‎ سواستفاده سياسـي‎ از علوم‎‎ متهم كردند .روزنامه‎ انگليسي‎ ايندي‎ پندنت‎‎ نوشت : ايـن‎‎ دانشمندان گفتند : دولت‎ بوش‎ بنا بـر سليقه‎ خود نتايج‎ كارهاي‎ عـلمـي‎ آنــان‎ را بـه‎ كـار مـي‎ گـيـرد و مطابـق‎ بـا اهـداف‎ سياسـي‎‎ خـود بـعضـي مـواقـع‎ پژوهـش‎ هــاي‎ عـلمـي‎‎‎ را مـي پذيرد و بعضي مواقع‎ آنـهـا را رد مي‎ كند.دانشمندان‎ معترض‎ افـزودنـد:دولــت‎ بـوش‎ در مسائل‎ مختلف‎ از مسئلـه‎ گـرم‎ شـدن‎ كره‎ زمين‎‎ , آب‎ آشاميدني‎ تا ارتبـاط بـيـن سرطان‎‎ سينـه‎‎ و سقط جـنيـن , علـوم‎ را بـه صحنه‎‎ كارزار سياست‎‎ تبديل‎ كرده است.در بين‎‎‎ اين دانشمنـدان 20 بــرنــده‎ جـايـزه‎‎ نوبل‎ نيز به چشم‎ مي‎ خورند .همچنين‎ گزارشي‎38 صفحه‎ اي‎ از تخلفات‎ علمي‎ دولت‎‎ بوش‎ منتشر شده‎ است . 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo