شهید آوینی


فعالیت روز افزون مبلغان مسیحی در الجزیره
فعالیت مبلغان دینی شریعت عیسی(ع) درالجزیره رو به افزایش است.

در‌حالی‌كه روزنامه‌های الیوم وشروك العربیه خبر ازگسترش پیروان عیسی(ع) دراین كشور مسلمان‌نشین می‌دهند برخی منابع خبری نیز نشان ازافزایش كلیساهادارند.مبلغان مسیحی فعالیت خود را از قبایل مسلمان الجزیره آغازكرده وسپس حوزه آن رابه ایالت‌های این كشورگسترش داده‌اند. الاخذربن خلف،یكی ازاعضای جنبش ملی اصلاح طلبان الجزیره دراین ‌باره گفت: نسخه‌هایی ازانجیل وبرخی كتاب‌های مسیحی برای گروه سنی كودكان تهیه شده است و نشان از برنامه‌ای هدفمند دارد.اوافزود:مبلغان مسیحی لوح‌های فشرده‌ای از زندگی مسیح را به زبان‌ و گویش‌های محلی ترجمه كرده وبه رایگان دراختیارمردم قرارمی‌دهند.
گفتنی است اقدام این مبلغان مسیحی در كشوری صورت می‌گیرد كه دین رسمی‌اش اسلام است ومسلمانان اكثریت دینی آن را تشكیل می‌دهند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo