شهید آوینی


لیست كامل مكان و زمان توزیع كارت كنكور سراسری

كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسری سال ‌1383 در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، هشتم و نهم تیر ماه سال جاری بر اساس سال تولد و شماره‌ شناسنامه، در 9 واحد دانشگاهی در تهران، 358 حوزه شهرستانی و 14 حوزه اروپایی و آسیایی به طور همزمان توزیع می‌شود.

دكتر محمدحسین پوركاظمی، معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر، گفت: آزمون سراسری سال 1383 به صورت یك مرحله‌ای و با شركت حدود یك میلیون و 500 هزار داوطلب در روزهای 11 و 12 و 13 تیر ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.

وی اظهار كرد: كارت ورود به جلسه داوطلبان متولد سال 65 در سراسر كشور صبح روز دوشنبه 8 تیر ماه، متولدین سال 64 بعدازظهر روز دوشنبه، متولیدن سال‌های 62 و 63، صبح روز سه‌شنبه 9 تیر ماه و متولدین سال‌های 61 و قبل از آن، عصر روز سه‌شنبه توزیع می‌شود.

به گفته وی، كارت ورود به جلسه آزمون كلیه داوطلبان تهرانی گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی به تفكیك خواهران و برادران در دانشكده‌های علوم اجتماعی، ‌روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌ تهران، دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی، دانشگاه صنعتی امیركبیر، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران توزیع خواهد شد.

معاون سازمان سنجش در ادامه گفت: داوطلبانی كه در برگ تقاضانامه ثبت نام محل اقامت فعلی خود را یكی از شهرستان‌های تهران و یا شمیرانات علامت زده‌اند، ضرورت دارد در روزهای یاد شده بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه به حوزه‌های توزیع كارت در تهران جهت دریافت كارت ورود به جلسه اقدام نمایند.وی تاكید كرد: ارایه كارت شناسایی عكسدار معتبر جهت دریافت كارت الزامی است.

دكتر پوركاظمی همچنین اظهار كرد: آزمون سراسری همزمان با برگزاری در ایران در كشورهای انگلستان (لندن)، آلمان (هامبورگ)، روسیه (مسكو)، عربستان (جده)، آذربایجان (باكو)، قزاقستان (آلماتی)، هندوستان (بمبئی)، امارت متحده عربی ( دبی)، قطر (دوحه)، كویت، سوریه (دمشق)، لبنان (بیروت)، تركیه (استامبول) و پاكستان (اسلام‌آباد و كویته) نیز برگزار می‌شود.

وی در خصوص نحوه توزیع كارت‌های ورود به جلسه و برگزاری آزمون برای داوطلبان خارجی گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته كارت‌ این داوطلبان در مدارس ایرانی خارج از كشور توزیع می‌شود و آزمون نیز با هماهنگی و همكاری وزارت امور خارجه همزمان با ایران برگزار خواهد شد. دكتر پوركاظمی در پایان گفت: بر اساس برنامه زمانی مشخص شده آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی، صبح روز پنجشنبه و گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه، 11 تیر ماه، گروه آزمایشی ریاضی صبح جمعه و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر جمعه 12 تیر ماه و گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 13 تیر ماه برگزار می‌شود.

مراكز دقیق توزیع كارت به تفكیك حوزه‌ی خواهران و برادران و سال تولد داوطلبان
حوزه خواهران

صبح روز دوشنبه 8 تیر 1383:

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: كلیه متولدین سال 1355 و سال‌های ماقبل آن

دانشگاه تهران: متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 6474 تا آخر و متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4236

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 10912 تا شماره شناسنامه 16945

دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 1170 تا شماره شناسنامه 2281

دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 7018 تا شماره شناسنامه 10805

دانشگاه تربیت معلم تهران: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 11693 تا شماره شناسنامه 17194

عصر روز دوشنبه 8 تیر 1383:

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: متولدین سال 1356 از شماره شناسنامه 1 تا آخر و كلیه متولدین سال‌های 1357، 1358 و همچنین متولدین سال 1359 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 1777

دانشگاه تهران: متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 4237 تا شماره شناسنامه 36442

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 16946 تا شماره شناسنامه 31240

دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 2282 تا شماره شناسنامه 3538

دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 10806 تا شماره شناسنامه 16873

دانشگاه تربیت معلم تهران: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 17195 تا شماره شناسنامه 21294

صبح روز سه‌شنبه 9 تیر 1383

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: متولدین سال 1359 از شماره شناسنامه 1778 تا آخر و كلیه متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 7634

دانشگاه تهران: متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 36443 تا آخر و همچنین متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4206

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: متولدین سال 1362 از شماره شناسنامه 31241 تا آخر و متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 267

دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 3539 تا شماره شناسنامه 5161

دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 16874 تا آخر و متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 2885

دانشگاه تربیت معلم تهران: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 21295 تا شماره شناسنامه 32231

عصر روز سه‌شنبه 9 تیر 1383

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 7635 تا آخر و متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 6473

دانشگاه تهران: متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 4207 تا شماره شناسنامه 10911

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 268 تا شماره شناسنامه 1169

دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 5162 تا شماره شناسنامه 7017

دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 2886 تا شماره شناسنامه 11692

دانشگاه تربیت معلم تهران: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 32 232 تا آخر و كلیه متولدین سال 1366 و سالهای بعد از آن
حوزه برادران
صبح روز دوشنبه

دانشگاه علم و صنعت ایران: كلیه متولدین سال 1357 و سال‌های ما قبل آن و همچنین متولدین سال 1358 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 809

دانشگاه صنعتی شریف: متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 18184 تا آخر و متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 1254

دانشگاه صنعتی امیركبیر: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 25487 تا آخر و همچنین متولدین سال 1365 از شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 7535

عصر روز دوشنبه

دانشگاه علم و صنعت ایران: متولدین سال 1358 از شماره شناسنامه 810 تا آخر و كلیه متولدین سالهای 1359 و 1360 و همچنین متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4541

دانشگاه صنعتی شریف: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 1255 تا شماره شناسنامه 4898

دانشگاه صنعتی امیركبیر: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 7536 تا شماره شناسنامه 17999

صبح روز سه‌شنبه 9 تیر 1383

دانشگاه علم و صنعت ایران: متولدین سال 1361 از شماره شناسنامه 4542 تا آخر، كلیه متولدین سال 1362 و همچنین متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 427

دانشگاه صنعتی شریف: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 4299 تا شماره شناسنامه 10443

دانشگاه صنعتی امیركبیر: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 18000 تا شماره شناسنامه 26654

عصر روز سه‌شنبه 9 تیر 1383

دانشگاه علم و صنعت ایران: متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 428 تا شماره شناسنامه 18183

دانشگاه صنعتی شریف: متولدین سال 1364 از شماره شناسنامه 10444 تا شماره شناسنامه 25486

دانشگاه صنعتی امیركبیر: متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 26625 تا آخر و كلیه متولدین سال 1366 و سال‌های بعد از آن.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo