شهید آوینی


برنامه‌های تابستانی در فرهنگسرای بهمن
فر هنگسرای بهمن قریب به 125 برنامه در قالب نهضت فرهنگی تابستان اجرا می‌كند.

به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای بهمن، این فرهنگسرا در راستای ساماندهی اوقات فراغت شهروندان تهرانی قریب به 125 برنامه در قالب نهضت فرهنگی تابستان اجرا می‌كند. در ایام تابستان 19برنامه با رویكرد ورزشی، 8 برنامه با رویكرد مذهبی، 33 برنامه با رویكرد علمی، 7 برنامه با رویكرد هنری و تجسمی، 2 برنامه موسیقی، 7 برنامه نمایشی، 14 برنامه ادبی، 20 برنامه با رویكرد اجتماعی، ‌14 برنامه امور بانوان،‌3 برنامه كتابخانه‌ای را در طول تابستان اجرا می كند و روابط عمومی نیز با اجرای 3 برنامه به صورت رایگان در خدمت شهروندان تهرانی است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo