شهید آوینی


تجدید چاپ كتاب‌های ابوعلی سینا
انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انتشارات دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت همایش بین‌المللی ابن سینا برخی از آثار وی را تجدید چاپ می‌كند.

این كتابها عبارتند از : 1ـ دانشنامه علائی (بخش طبیعیات)؛ 2ـ دانشنامه علائی (بخش منطق)؛ 3ـ ظفرنامه( تصحیح دكتر غلامحسن صدیقی)؛ 4ـ شرح الالهیات من كتاب الشفاء؛ 5ـ السواله و الاجویه؛ 6ـ دانشنامه علائی (بخش الهیات)؛ 7ـ پنج رساله (تصنیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا)؛ 8ـ رساله جودیه؛ 9ـ رساله در حقیقت و كیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات؛ 10ـ رساله نفس؛ 11ـ اشارات و تنبیهات؛(حكمت) 12ـ كنوز المعزمین؛ 13ـ قراضه طبیعیات؛ 14ـ رگ شناسی (رساله در نبض)؛ 15ـ رساله الحكومه ابن سینا و حدوث العالم ابن غیلان؛ 16ـ جشن نامه مجلد اول (سرگذشت و تالیفات و اشعار و آراء ابن سینا)؛ 17ـ المهرجان لابن سینا (مجلددوم جشن نامه)؛ 18ـ مقالات (مجلد سوم جشن نامه )؛ 19ـ سیره الشیخ (انگلیسی ـ فارسی)؛ 20ـ مجموعه رسالات عرفانی ابن سینا (چاپ مهرن/ هورانی، بیروت) 21ـ سماع طبیعی (ترجمه محمدعلی فروغی) و 22ـ علم النفس بوعلی سینا (ترجمه دكتر علی اكبر سیاسی).

گفتنی است، همایش بین‌المللی ابن‌سینا، اول تا سوم شهریور 83 در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان برگزار می‌شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo