شهید آوینی


فرار به سوی پیروزی ، بهترین فیلم ورزشی تاریخ

فیلم «فراربه سوی پیروزی» محصول سال 1981 عنوان بهترین فیلم ورزشی با محوریت فوتبال را به خود اختصاص داد.


نمایی ازپوسترفیلم " فراربه سوی پیروزی "

به نقل ازسایتهای اینترنتی ، این اثركه ازحضور" پله "، فوتبالیست افسانه ای درنقش محوری سود می جست درنظرسنجی كه چندی پیش ازسوی  دانشگاه كالیفرنیا ، برگزارشد عنوان نخست را ازآن خود كرد.
فیلم " فراربه سوی پیروزی " داستانی گروهی اززندانیان را روایت می كند كه تصمیم می گیرند با نگهبانهای آلمانی زندان دریك مسابقه  فوتبال شركت كنند.
موفقیت این اثردرنظرسنجی مذكوربه گونه ای بود كه برفیلم " مانند بكهام عمل كن" با شركت " كیرا نایتلی " و" پارمیندرناگرا" پیشی گرفت.
دراین میان ، فیلم " تب پرتاب " كه براساس كتاب پرفروش " نیك هوربی "جلودوربین رفته بود به مقام سوم دست یافت.
این درشرایطی است كه فیلم " زمانی كه شنبه فرارسد" محصول سال 1996 به جایگاه چهارم دست یافت.این اثركه ازحضور" شون بین " درنقش محوری سود می جست داستان كارگرمعدنی است كه به یك فوتبالیست حرفه ای تبدیل می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo