شهید آوینی


سازمان ملل با اخراج دانش آموزان محجبه درفرانسه برخورد می کند
در پی رفتارهای غیر قانونی دولت فرانسه دراخراج دانش آموزان محجبه از مدارس و ممنوعیت پوشش اسلامی در ادارات و ارگان های دولتی این كشور، سازمان ملل از پاریس خواست به سیاست اخراج دانش آموزان محجبه ازمدارس پایان دهد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، كمیته حقوق كودكان وابسته به سازمان ملل متحد از فرانسه خواست به گونه ای رفتار كند كه اجرای قانون ممنوعیت سمبل های دینی در ادارات و ارگان های دولتی منجر به اخراج دانش آموزان از مدارس نشود، اشاره این كمیته به پوشش اسلامی دانش آموزان مسلمان فرانسوی است كه دولت فرانسه از تحصیل آنها با پوشش اسلامی ممانعت بعمل می آورد.

این كمیته توصیه كرد كه دولت فرانسه تضمین دهد حقوق افراد نقض نشود، دانش آموزان(محجبه مسلمان)ازمدارس اخراج نشوند یا به خاطر این قانون در حاشیه نظام آموزشی این كشورقرارنگیرند.این كمیته متشكل از 18 كارشناس مستقل، در توصیه های خود به فرانسه ازاین بابت ابراز نگرانی كردند كه این قانون حق قانونی دانش آموزان در یادگیری وآموزش را نادیده گرفته و این حق را از وی سلب كند.

دولت فرانسه در14مارس گذشته قانونی درراستای جلوگیری از پوشش حجاب اسلامی در مدارس وارگان های این كشور با وارد كردن واژه فریبنده ممنوعیت كلیه سمبل های دینی درادارات ومدارس تصویب كردتابه این بهانه‌ازگسترش فرهنگ اسلامی وحجاب اسلامی درادارات ومدارس این كشور جلوگیری كند.

خبر دیگر اینكه در ادامه سیاست های اسلام ستیزانه در مهد دمكراسی ، فرانسه از دادن روادید به زنان محجبه مغربی خودداری می كند.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo