شهید آوینی


اعتراف‎ انگلیس‎ به‎‎ مثله كردن‎ عراقی‎ها
وزارت‎ دفاع انگلیس‎‎ پس از هفتـه ‎هـا مقاومت‎ ناگزیرشد موضوع مثلـه‎ شـدن‎ اجسـاد غیرنظامیـان‎‎ عـراقی‎ را بـدسـت‎ نـظامیـان انگلیسی‎‎ بررسی كند.

روزنامه‎ دیلی‎ میرو نوشت‎: نـظامیـان‎ انگلیسی‎ چهـاردهـم‎ مـه، ‎25 اردیبــهشــت‎ درشهــر مجرالكبیر در جنوب‎ عـراق‎ ، جـسـد شهـرونـدان‎ كشته‎‎‎ شده عراقی‎ را مــثـلــه وقـطعـه‎‎ قـطعـه كردند.

روزنامه‎ ساندی‎ تـلگـراف‎ هـم‎ نـوشـت‎: پزشكـانی‎ كه‎ این‎‎ اجسـاد را پیـش‎ از دفـن آنها معاینـه‎‎‎ كرده اند، گفته اند: چشمـ هـای‎ بعضی‎‎ از اجسـاد درآورده ‎‎شـده و بـرخی از اعضـای‎ بـدن‎ آنهـا بریده‎‎ شده بود.

سخنگوی‎ ارتش‎ انگلیس‎ قبلا این‎ خبـر را انكار می‎ كرد اما وزارت‎ دفاع انگــلیــس‎ بـالاخـره‎‎ اعلام‎ كرد مدارك‎ و شواهدی‎ را كـه در بـاره‎ كشتار شهر الـمجـرالكـبیـر اسـت‎ بررسی‎‎ می كند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo