شهید آوینی


شبكه های پنهانی زندانهای آمریكا در جهان

روزنامه آبزرور در گزارش مفصلی به قلم Jason Burke با عنوان «شبكه های پنهانی زندانهای آمریكا در جهان» می نویسد: آمریكا دارای شبكه ای از زندانهای نامرئی در سراسر جهان است كه سه هزار نفر از افراد مظنون به عضویت در سازمان القاعده و بسیاری از دیگر از یازدهم سپتامبر سال 2001 زمانی كه جنگ علیه تروریسم آغاز شد به بعد در آنها زندانی بوده و مورد شكنجه قرارگرفته اند.

ظرف سه سال گذشته هزاران مبارزمتهم توسط سازمانهای امنیتی آمریكائی عرب وكشورهای خاوردوربرای فرارازقوانین استردادجابجا شده اند.درمیان زندانیان تعدادی ازاتباع انگلستان نیزقراردارند.فاش شدن این شبكه، نقض حقوق بشرتوسط جرج بوش راآشكارخواهدنمود و موجب شرمساری تونی بلرخواهد شد.دراین مطلب كشورهای عربستان،مصر،سوریه،اردن، مغرب، تایلند و آذربایجان به همكاری با واشنگتن دراین زمینه متهم شده اند.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo