شهید آوینی


كنترل 80 درصد از مساجدآمریكا در دست ائمه جماعات وهابی

گاردین در مقاله ای با عنوان «عربستان سعودی هیولائی ایجاد كرد كه اكنون خود بكام آن فرو می رود» به قلم William Dalrymple می نویسد: سازمان القاعده توسط سازمان امنیت عربستان در اثناء جنگ افغانها علیه نیروهای شوروی ایجاد شد.

برخوردی كه سعودی ها در داخل اسلام بوجود آورده اند، شدیدتر از برخورد تمدنها بین شرق و غرب است. وهابی ها همواره مخالف صوفی گری بوده اند، در آغاز قرن نوزدهم زمانی كه وهابی ها به قدرت رسیدند اماكن مقدسة صوفی ها و شیعیان در عربستان و عراق را نابود ساختند. سعودی ها اكنون بر 95 درصد از رسانه های عربی مسلط بوده و كنترل 80 درصد از مساجد در آمریكا در دست ائمه جماعات وهابی است.

سعودی ها بسیار فراتر از رژیم سكولار بعثی كه از سوی محافظه كاران نوین واشنگتن مورد هدف قرار گرفت، اسلام را علیه غرب برانگیختند. نویسنده برندة جایزة Wolfson در رشتة تاریخ می باشد.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo