شهید آوینی


ویرانی مسجد الاقصی ،شرط ظهور حضرت مسیح
یك جریان مسیحی صهیونیستی در امریكا اعتقاد دارد ویرانی مسجد الاقصی و ساخت معبد سوم سلیمان به جای این مسجد شرط ظهور حضرت مسیح(ع) است و بدون ساخت معبد سوم ، مسیح هرگز ظهور نمی‌كند .

این جریان اعتقاد دارد كه خرابه‌های معبد نخست و دوم سلیمان در زیر مسجد الاقصی است و برای ساخت مجدد این معبد راهی جز ویرانی مسجد الاقصی وجود ندارد . با توجه به همین اعتقاد ، پیروان این جریان صهیونیستی مبالغ هنگفتی در اختیار سازمانهای افراطی صهیونیستی مانند « عطیرات كوهانیم قرار می‌دهند كه یهودی كردن قدس و تخریب مسجد الاقصی هدف اعلام شده آنهاست .

چهره‌های بارز این جریان در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌های ارتباط جمعی رژیم صهیونیستی می‌گویند كه هیچ رئیس جمهوری در آمریكا جرات آن را ندارد كه به اسرائیل كمك نكند در غیر این صورت سرنگون خواهد شد . در چارچوب اعتقادات و تلاشهای این جریان مراسمی در قدس با حضور سه هزار نفر از اعضای آن كه به سرزمین‌های اشغالی آمده بودند ، برگزار كردند .

هدف از سفر این سه هزار آمریكایی به سرزمین‌های اشغالی این بود كه از كابینه شارون بخواهند از قدس دست نكشد و شارون نیز به آنان گفته است كه قدس برای همیشه پایتخت یكپارچه اسرائیل باقی خواهد ماند .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo