شهید آوینی


نیویورك تایمز از وجود زندانیهای مخفی در بند نیروهای اشغالگر عراق خبر داد
روزنامه نیویورك تایمز امروز از وجود زندانی های مخفی موسوم به زندانیهای مهمان دربند نیروهای اشغالگر عراق خبر داد كه دستكم یكی از این زندانی ها به دستور رامسفلد بازداشت شده بود .

دستكم یكی ازبازداشت شدگان عراقی با عنوان زندانی مهمان به دستور دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریكادر زندانهای عراق نگهداری میشود.

این روزنامه در ادامه این مقاله به نقل از مقامات اطلاعاتی و پنتاگون می نویسد : یكی از این زندانی ها كهگفته می شود از افراد رده بالای گروههای تروریستیبوده است همراه با زندانی های مهمان دیگر در جایی مخفیانه زندانی بودند تا بدینوسیله از بازرسی كمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت این افراد جلوگیری شود.

این روزنامه در ادامه می افزاید : دستور ماه نوامبر رامسفلد به درخواست جرج تنت رئیس سابق سیا كهاز چندی پیش از سمتش استعفا كرد ، صورت گرفت . این زندانی كه یك افسر عالیرتبه سابق انصار الاسلام بود در كمپكروپر در خارج از فرودگاه بین المللی بغداد نگهداری می شد .

واشنگتن انصار الاسلام راوابسته به القاعدهمی داند و این گروه را به طرح ریزی و اجرای تعدادی از حملات و نا آرامی ها در عراقمتهم كرده است.

در ماه مارس ژنرال آنتونیو تاگوبا افسر ارتش كه در مورد شكنجه در زندان ابوغریب تحقیق می كرد اجازهنگهداری زندانی های مهمان را مورد انتقاد قرار داده و آنرا نیرنگ آمیزو مخالف با دكترین ارتش و متضاد با قوانین بین المللی دانست .

پنتاگون و افسران اطلاعاتی در گفتگو با نیویورك تایمز گفتند : این تصمیم برای بازداشت متهم بدون ثبت نام وی ، با دیدگاه قانونی دولت در مورد آنهایی كه یك تهدید جدی در دوره جنگ به شمار می آیند ، مطابقت دارد.

یك مقام اطلاعاتی عالیرتبه به نیویورك تایمز گفت : زمانی كه این زندانیدر بازداشتگاه نظامی بود هیچ كس از جای وی اطلاع نداشت وروند معمولی تحقیق كه باید در مورداو اجرا می شد ،به اجرا در نیامد.

مقامات آمریكایی این زندانیرا به عنوان كسی توصیفكرده اند كه بطور فعالانه عملیات مخصوص برای هدف قرار دادن نیروهای آمریكایی را هم در داخل عراق و هم در خارج از این كشور طراحی می كرد .

این روزنامه می افزاید : این مرد هنوز در زندان است اما در دوره بازداشت خود تنها یكبار بازجویی شده است.

لورنس دی ریته سخنگوی پنتاگون در گفتگو با این روزنامه گفت : مقامات در كمپ كروپر از افراد عالی رتبه این كمپ چندین باردر ماههای اخیردر مورد اینكه با مظنونین چگونه برخورد می شود ، سوال كردند .

نیویورك تایمز نوشت : تنها در دو هفته اخیر یك معاون ارشد رامسفلد از سیا در مورد شیوه برخورد با این مظنون سوال كرده بود.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo