شهید آوینی


سازمان ملل متحد از فرانسه خواست دانش آموزان محجبه را اخراج نکند
در پي رفتارهاي غير قانوني دولت فرانسه دراخراج دانش آموزان محجبه از مدارس و ممنوعيت پوشش اسلامي در ادارات و ارگان هاي دولتي اين کشور، سازمان ملل از پاريس خواست به سياست اخراج دانش آموزان محجبه از مدارس پايان دهد.

به نقل از خبرگزاري فرانسه، کميته حقوق کودکان وابسته به سازمان ملل متحد از فرانسه خواست به گونه اي رفتار کند که اجراي قانون ممنوعيت سمبل هاي ديني در ادارات و ارگان هاي دولتي منجر به اخراج دانش آموزان از مدارس نشود، اشاره اين کميته به پوشش اسلامي دانش آموزان مسلمان فرانسوي است که دولت فرانسه از تحصيل آنها با پوشش اسلامي ممانعت بعمل مي آورد.
اين کميته توصيه کرد که دولت فرانسه تضمين دهد حقوق افراد نقض نشود، دانش آموزان(محجبه مسلمان ) از مدارس اخراج نشوند يا به خاطر اين قانون در حاشيه نظام آموزشي اين کشور قرار نگيرند.

اين کميته متشکل از 18 کارشناس مستقل، در توصيه هاي خود به فرانسه از اين بابت ابراز نگراني کردند که اين قانون حق قانوني دانش آموزان در يادگيري و آموزش را ناديده گرفته و اين حق را از وي سلب کند.
دولت فرانسه در 14 مارس گذشته قانوني درراستاي جلوگيري از پوشش حجاب اسلامي در مدارس وارگان هاي اين کشور با وارد کردن واژه فريبنده ممنوعيت کليه سمبل هاي ديني در ادارات و مدارس تصويب کرد تا به اين بهانه از گسترش فرهنگ اسلامي وحجاب اسلامي در ادارات و مدارس اين کشور جلوگيري کند.

خبر ديگر اينکه در ادامه سياست هاي اسلام ستيزانه در مهد دمکراسي ، فرانسه از دادن رواديد به زنان محجبه مغربي خودداري مي کند.
 


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo