شهید آوینی


برگزاری مراسم سالگرد شهید چمران‎

مراسم‎ سالگرد شهید چمران شب‎ جمعه‎ 28 خرداد در منطقه‎‎ دهلاویه خـوزستـان‎ محـل‎ شهادت‎ او برگزار می‎شود.

رئیـس‎ بـنیـاد شـهیـد چمـران‎‎ بـا اعـلام‎ ایـن خبـر گفـت‎: برنامه ‎‎های‎ این‎‎ مراسم‎ همچنین روز جمعـه 29 خرداد درتهران‎‎ و شهرستان ساوه‎ و 31 خرداد در سالروز شهادت‎ دكتر چمـران‎ در شهـرهـای‎ دیگر كشور برگزار می‎ شود.

به‎‎ گفته وی‎ تاكنون‎‎ 400 اثر گوناگون شهیـد چمران‎ گردآوری‎ و 15 جلد كتاب‎ از آنها چاپ‎ شده‎است‎. آقای‎ چمران‎‎ افزود: نخستین بار 600 قـطعـه‎ از آثار عكاسی‎ شهید چمران‎ و یك‎ مـجمـوعـه‎ كتاب‎ ترجمه‎ وشرح‎ دعای‎ كمیل‎ از آثـار ایـن‎ شهید به‎‎ چاپ‎ رسیده است‎.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo