شهید آوینی


بيش‎ از400كودك‎ فلسطيني‎ اسير اشغالگران‎
تشكيلات خودگـردان‎‎ فـلسـطيـن اعلام‎ كرد:31 كودك‎ و نوجوان‎ فلسطيني‎ دربند رژيم‎ صهيونيستي‎ به‎ بيماريهـاي‎ خـطرنـاك‎ از جمله‎‎ سرطان‎ مبتلا شده اند.

442  كـودك‎ و نـوجـوان‎ فـلسـطينـي‎ در زنـدانهـاي‎ رژيـم‎ صهيونيسيتي‎‎ بسر ميبرند وبسياري‎ از كودكان‎ و نوجوناني‎ هم‎ كه‎ از اين‎‎ زندانهـاي‎ مخـوف‎ رها شده ‎اند، از مشكلات‎ جـسمـي‎‎ و روحـي رنـج‎ مي‎‎‎برند وبه‎‎ دشواري‎‎ ميتوانند به زندگي عادي خود ادامه‎ دهند.

دهها زن‎‎ فلسطيني‎ هم‎‎ كـه‎ زنـدانهـاي‎ رژيـم صهيونيـستـي‎‎ بـه ‎سـر مـيبـرنـد، ازمجـامـع‎ بين ‎‎‎المللي‎ خواستند براي‎ پـايـان دادن بـه‎ رفتارغيرانساني‎ و وضع‎ دشوار آنـان‎ اقـدام‎ كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo